ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Βρίσκεστε στο ηλεκτρονικό κατάστημα με διαδικτυακή διεύθυνση www.limon.gr. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα (Β2Β-shop) δημιουργήθηκε από την εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο Limon και εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Πλαταιών, αριθμός 10, ΑΦΜ 053094382 ΔΟΥ Ε' Πειραιά, αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 131977007000, έχει τηλέφωνο επικοινωνίας 210 4170590 και ηλεκτρονική διεύθυνση info@limon.gr η οποία και το διαχειρίζεται. 
 
Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. 
1. Η χρήση της ιστοσελίδας αυτής και η αγορά των προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα που αυτή φιλοξενεί, συνεπάγεται αδιαμφισβήτητα ότι ο χρήστης έχει πλήρως μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της, άλλως αναγνωρίζει συμφωνεί και αποδέχεται ότι θα όφειλε να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας καθώς και να μην έχει προβεί σε αγορά προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα αυτής. .
2. Επειδή οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας μπορούν κατά την απόλυτο κρίσης της Limon να τροποποιούνται οποτεδήποτε και άνευ οιασδήποτε προηγούμενης ειδοποίησης, οι χρήστες αυτής καλούνται να ανατρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στους όρους χρήσης αυτής ώστε να βεβαιώνονται ότι έχουν πλήρως μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τις όποιες αλλαγές αυτών.
3. Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε χρήστες οι οποίοι , εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Τα νομικά πρόσωπα συμβάλλονται διά του νομίμου εκπροσώπου τους.
4. Τα προϊόντα που πωλούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι διαθέσιμα πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της εταιρείας.
5. Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων (όπως για παράδειγμα, μοντέλο, τιμή, ΦΠΑ, όροι εγγύησης κλπ) είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα και κάνοντας "κλικ" στο εικονίδιο του προϊόντος του ενδιαφέροντος σας.
6. Η Limon δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα που φιλοξενεί το ηλεκτρονικό της κατάστημα όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία των προϊόντων που εκτίθενται, υπό την ρητή επιφύλαξη τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας ή τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.
 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας στο οποίο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβάνονται, σκίτσα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κειμένων, αλλά και τα παρεχόμενα προϊόντα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Limon ή/και τρίτων και ως τέτοια προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. 
2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Ενδεχόμενη αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς καταρχήν απαγορεύεται απολύτως εκτός αν έχει προηγηθεί εγγράφως σχετική έγκριση από την εταιρεία ή από τον τρίτο-νόμιμο δικαιούχο του εκάστοτε προστατευόμενου πνευματικού δικαιώματος.
3. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτή μέρη καθώς και τα προϊόντα αυτών, είναι νομίμως κατοχυρωμένα αποκλειστικά σήματα ή/και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας και των άνω τρίτων μερών καθώς και άλλων τρίτων συναλλασσόμενων με αυτούς και προστατεύονται από τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. 
4. Η εμφάνιση και έκθεση των ανωτέρω στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί και ως εκ τούτου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)
1. Η ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει συνδέσμους (links) οι οποίοι οδηγούν τους χρήστες σε έτερους δικτυακούς τόπους. Η εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου των διαδικτυακών αυτών τόπων και , ως εκ τούτου, σε καμιά περίπτωση δεν είναι ή/και μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο, διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, υπηρεσίες, προϊόντα κλπ που διατίθενται από αυτούς. 
2. Η Limon δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οιαδήποτε ζημία ενδεχομένως προκληθεί στους χρήστες της από ή σε σχέση με την καθοιονδήποτε τρόπο χρήση από αυτούς του περιεχομένου έτερων ιστοσελίδων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα.
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν παρέχει ρητά ούτε μπορεί να συναχθεί ότι παρέχει έμμεσα οιαδήποτε εγγύηση, αναφορικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιροποίηση, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού ανεξαρτήτως χρήσης, εφαρμογής ή σκοπού.
2. Σε καμία περίπτωση συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας δεν υφίσταται ευθύνη της εταιρείας για οποιασδήποτε μορφής ζημία ενδέχεται να υποστεί ο χρήστης της ιστοσελίδας. 
3. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και οι συνδεόμενες με αυτήν υπηρεσίες και περιεχόμενο , θα παρέχονται ανελλιπώς, άνευ σφαλμάτων, ή/και ότι τα ενδεχόμενα σφάλματα θα διορθώνονται.
4. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο της ιστσελίδας γίνεται προσβάσιμο από τους χρήστες θα παρέχονται άνευ ιών ή άλλα συστατικά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημία στους χρήστες ή τρίτους. Το απαιτούμενο κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων και της προστασίας των συστημάτων τους από ιούς, το αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι χρήστες παραιτούμενοι οιουδήποτε δικαιώματος τους αποζημίωσης έαναντι της εταιρείας από την αιτία αυτή. 
5. Κανένα μέρος του παρεχόμενου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, πρόταση, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή εκ μέρους της Εταιρείας για οποιαδήποτε πράξη ή/και παράληψη. Οι χρήστες συμφωνούν ανεπιφύλακτα ότι εναπόκειται στη δική τους διακριτική ευχέρεια και κατόπιν δικής τους αξιολόγησης των προσφορών ή/και των αγγελιών της ιστοσελίδας να ενεργήσουν οιαδήποτε συναλλαγή με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.
6. Οι χρήστες συμφωνούν ανεπιφύλακτα ότι η εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει άμεσα και άνευ προειδοποιήσεως τη διάθεση του περιεχομένου της στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.
7. Αν μία από τις διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης είναι άκυρη ή κηρυχθεί άκυρη από δικαστήριο, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των λοιπών όρων.
8. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που θα δημιουργείται σε σχέση με αυτούς ή/και την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και την σύμβαση πώλησης που συνάπτεται στα πλαίσια λειτουργίας του ηλεκτρονίου καταστήματος θα επιλύεται στα δικαστήρια του Πειραιά.
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ / ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και αλήθεια των προσωπικών, εταιρικών στοιχείων και πληροφοριών που ανακοινώνουν στην Limon και την εξουσιοδοτούν πλήρως να προβαίνει σε έλεγχο αυτών με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο. 
2. Η Limon θα κάνει χρήση των προσωπικών, εταιρικών στοιχείων και πληροφοριών που εκουσίως έχουν δηλωθεί από τους χρήστες και αφορούν σε αυτούς ( π.χ., επωνυμία, ΑΦΜ, όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, κλπ) αποκλειστικά και μόνο για την πρόσφορη παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες.
4. Η Limon δε θα διαθέσει προς πώληση ή διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει καθοιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά, εταιρικά στοιχεία των εγγεγραμμένων επισκεπτών /χρηστών της ιστοσελίδας σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
5. Οι χρήστες ενημερώνονται ότι έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997 ως ισχύει, να προβάλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της διόρθωσης) αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν. Το σχετικό αίτημά τους πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως προς την εταιρεία στην ταχυδρομική διεύθυνση Αλιπέδου 19/ Πειραιάς/ΤΚ 18540 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@limon.gr.
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAILS
Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας αποστολής EMAILS αλλά σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται καθοιονδήποτε τρόπο για ενδεχόμενη αποτυχημένη ή καθυστερημένη παράδοση κάποιων μηνυμάτων η οποία οφείλεται:
-στην μη κάλυψη της γεωγραφικής περιοχής στην οποία βρίσκεται ο λήπτης του μηνύματος από το δίκτυο τηλεφωνίας. 
-στην απενεργοποίηση λήψης EMAILS στην συσκευή/ές του παραλήπτη 
-στις κακές καιρικές συνθήκες -στην υπερφόρτωση του δικτύου 
 
ΧΑΡΤΕΣ GOOGLE MAPS
1. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί προκειμένου να διευκολύνει τους χρήστες της στον εντοπισμό της φυσικής έδρας της Limon χάρτη από την υπηρεσία Google Maps. 
2. Ο χάρτης χρησιμοποιείται όπως ακριβώς παρέχεται από την πάροχο (Google maps) και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία για ενδεχόμενα λάθη ή/και ανακρίβεις επ΄αυτoύ.